KPI

Mikä on KPI ja mitä sillä voi mitata?

Liiketaloudessa on paljon lyhenteitä ja yksi niistä on kpi. KPI on lyhenne englannin kielisistä sanoista: key performance indicator. Se on arvo tai luku, joka tarkoittaa, että kuinka tehokkaasti yritys saavuttaa liiketoiminnan keskeiset tavoitteet. Sitä sanotaan myös suorituskykymittariksi.

Yritys voi asettaa erilaisia suorituskykymittareita eli kpi -mittareita ja yleensä onkin hyvä asettaa ylätason ja alatason suorituskykymittareita.

Ylätason kpi-mittarit voivat arvioida yrityksen yleistä liiketoiminnan suorituskykyä, kun taas alatason mittarit voivat keskittyä eri toimintoihin, kuten esimerkiksi myynti, markkinointi, asiakastuki ja henkilöstöhallinto. KPI -mittarit asetetaan siis yrityksen liiketoiminnan tueksi ja niiden avulla yritys menestyy.

Suorituskykymittarit eli KPI -mittarit ovat tärkeitä mm. siksi, että ne kertovat, missä asioissa yritys voi parantaa asioita ja missä asioissa se menestyy hyvin.

Tietenkin KPI -mittarit täytyy asettaa oikein ja niiden täytyy mitata oikeita asioita. Kun KPI -mittareita määritetään yrityksessä, siihen kannattaakin ottaa asiantuntijoita avuksi.

  • Key Performance Indicator eli yrityksen suorituskykymittari
  • KPI -mittareita voi olla useita erilaisia
  • Voi mitata kannattavuutta tai kasvua
  • Mittareiden on hyvä tukeutua markkinointistrategiaan

Mihin KPI -mittareita tarvitaan?

Yleisesti ottaen yrityksen menestymistä on mitattava jonkinlaisilla mittareilla. Nimittäin ilman minkäänlaisia mittareita on lähes mahdotonta tietää, että kuinka yritys saavuttaa tavoitteita ja miten se menestyy. 

KPI -mittarit ovat myös yleensä hyödyllisiä liiketoiminnan ohjaamisessa ja ne ovat myös oleellinen osa liiketoiminnan johtamista.

Ne kertovat liiketoiminnan eri osa-alueiden tämän hetkisen tilanteen ja niiden kehittymisen. Niiden avulla voidaan myös seurata, mihin suuntaan tärkeimmät osa-alueet kehittyvät. Tarvittaessa voidaan myös puuttua niihin ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä, jos jokin mittaristossa näyttää hälyttäviä merkkejä.

KPI -mittareiden luvut saadaan yleensä yrityksen käyttämistä ohjelmista. Vaikka KPI -mittarit ovat tehokkaita ja mittaavat yrityksen tehokkuutta eri osa-alueilla, niiden viestinnällistä vaikutusta ei pidä unohtaa.

Mittarit ovat myös yksi viestinnän muodoista. Moni yritys saattaa joskus unohtaa niiden viestinnällisen vaikutuksen. Viestinnällisessä muodossa ne noudattavat muita viestinnän tunnusmerkkejä eli ovat lyhyitä, selkeitä ja merkittävään tietoon reagoidaan.

KPI-mittarit tulisi asettaa ylätasolta alatasolle. Lisäksi KPI -mittarit perustuvat yrityksen strategiaan. Yrityksen strategiassa on määritelty tavoitteita ja niitä kannattaa,tai oikeastaan niitä pitää, hyödyntää KPI -mittareiden asettamisessa. Jos ylemmän tason tavoite on esimerkiksi kasvata liikevaihtoa tietty määrä euroissa, niin alemman tason tavoite voi olla myynnin kasvattaminen kuukausittain tietty määrä.

Myynnilliset tavoitteet ovat helpompia tavoitteita asettaa. On myös hyvä muistaa, tavoitteita voi vaihtaa ja muuttaa ajan kanssa. Se on myös hyvin suositeltavaa, sillä jos jokin tavoitteista ei toimi, niin sitä on syytä muokata toimivampaan suuntaan.

Joillain yrityksillä saattaa olla hyvä saada ensin ylätason tavoitteet saavutetuiksi ja sitten siirtyä alatasojen tavoitteiden suorittamiseen. Hyvä esimerkki tästä on kasvuyritykset: kasvuyrityksillä voi olla tärkeä saada suuri vuosittainen kasvu ja vasta sen jälkeen tavoitellaan kannattavuutta. Tavoitteiden asettaminen riippuu myös siitä, millainen yritys on. Myyntiyrityksellä on erilaiset tavoitteet kuin markkinointiyrityksellä.

Millaiset ovat hyvät KPI -mittarit?

Hyvän KPI -mittarin tunnusmerkkejä voi olla monenlaisia. Yleisesti ottaen hyvä KPI -mittari koostuu kolmesta eri seikasta: sisällöstä, visuaalisuudesta ja vertailuotannasta. Luvun pitää olla siis sellainen, mikä kertoo liiketoiminnan tilasta ja millä on oikeasti vaikutusta johtamiseen.

Mittarin pitää olla myös selkeä ja helposti tulkittavissa. Siitä pitää saada nopeasti selkeä käsitys yrityksen nykytilanteesta. Mittarista pitää myös tulkita helposti kehityksen suunta. 

KPI -mittari on myös hyvin monenlainen ja riippuu, mitä sillä mitataan. Sillä voidaan mitata koko yrityksen toimintaa tai yksittäistä osa-aluetta. Koko yrityksen toiminnan mittaaminen olisi ylätason mittari ja yksittäisen toiminnan mittari alatason mittari. Koko yrityksen hyvä KPI -mittari voi olla esimerkiksi liikevaihdon kasvuprosentti.

Kasvuprosentti on yksinkertainen ja selkeä ja sillä saadaan käsitys yrityksen nykytilanteesta. Yrityksen asiakastyytyväisyys voi olla myös yksi KPI -mittareista. Hyvä esimerkki myynnin KPI -mittareista on liidit per kuukausi ja keskinäinen kokonaismyynti per asiakas.

Yrityksen KPI -mittarit tulisi aina valita huolellisesti. Niiden valitsemissa voi käyttää hyvin liiketoiminnan asiantuntijoita.

Alatason mittareita valitsemisessa on hyvä käyttää esimerkiksi koko henkilöstöä. Kun henkilöstöllä on tiedossa KPI -mittarit, henkilöstö osaa toimia ja työskennellä niiden mukaisesti. KPI -mittareita on todella paljon ja niitä on jokaiselle yrityksellä sopivia. Ei siis liikaa kannata tuijottaa kilpailijoiden mittareita tai kopioida niitä. Kuten jo sanottu, yrityksen KPI -mittareiden tulisi perustua myös yrityksen strategioihin.

Yrityksen KPI -mittariston valinnassa voidaan lähteä liikkeelle esimerkiksi näin: ylätason tavoitteiden valinta, näiden tavotteiden saavuttamisen mittarit, alatason tavoitteiden valinnat, näiden osa-alueiden KPI -mittarit ja viimeisenä kaikkien mittareiden tarkistaminen. On myös hyvä pitää mielessä, ettei KPI -mittareita tule liikaa.

Jos yrityksessä on laadittu paljon hyviä mittareita, niin niitä täytyy karsia. Mittarit täytyy priorisoida ja valita niistä kaikkein tärkeimmät. Mittareiden valinnassa on hyvä olla selkeä ymmärrys liiketoiminnasta ja johtamisesta.

Muita huomioita KPI -mittareista

Yritys voi helposti luisua kaikkien asioiden mittaamiseen iloon, mutta onkin hyvä pitää mielessä yrityksen selkeät tavoitteet ja kuinka niihin päästään. 

KPI -mittareista kannattaa tehdä mahdollisimman helppoja ja yksinkertaisia ja niitä ei pidä olla liikaa. Niiden seuraaminen on myös hyvä olla helppoa, sillä koko organisaation olisi seurattava niitä. Kun mittarit ovat helppoja ja koko yrityksen seurattavissa, yksittäinen työntekijä tai tiimi hahmottaa paremmin oman työpanoksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Yrityksen on myös syytä kehittää mittareita tarpeiden mukaan, jos huomataan, ettei jokin toimi tai näytä oikeita asioita. Kuitenkaan mittareita ei tulisi muuttaa lyhyellä aikavälillä tai jatkuvasti, sillä niiden tällöin ei saada vertailukohtaista tietoa. Tietoa pitää kertyä tarpeeksi pitkältä ajalta. Jos yrityksessä päädytään mittareiden muuttamiseen, niin on hyvä esimerkiksi lisätä yksi mittari kuin muuttaa kaikkia mittareita kerralla. Askel kerrallaan onkin hyvä tapa edetä mittareiden kehittämisessä ja muuttamisessa.

KPI esimerkki verkkosivustojen suorituskyvystä

Gtmetrix.com web core vitals kpi

GTmetrix.com sivustolla voi analysoida verkkosivuston suorituskykyä GTmetrix Grade ja Web Vitals mittareiden avulla.

Autamme sinua rakentamaan digitaalisen markkinoinnin mittarit verkkosivustojesi kasvattamiseksi

Ota yhteyttä täältä

Ei vielä verkkosivustoja? Tsekkaa palvelumme täältä

KPI mittari