Markkinointiviestintä on kohderyhmästä huolehtimista

Mitä on markkinointiviestintä?

Käytännössä kaikki yrityksen viestintä on markkinointiviestintää, mutta etenkin yrityksestä potentiaalisille asiakkaille ja sidosryhmille lähtevä viestintä on markkinointia. Markkinointiviestinnän avulla kerrotaan yrityksen toiminnasta, tuotteista ja palveluista ja luodaan yrityksen brändiä ja imagoa. Siksi onkin tärkeää panostaa tähän alusta lähtien huolellisesti.

Markkinointi on usein iso kustannuserä yrityksen menoissa, mutta hyvin suunniteltu ja toteutettu markkinointiviestintä maksaa itsensä nopeasti ja monin verroin takaisin. Eri markkinointikanavia on runsaasti tarjolla ja yksikään yritys ei voi olla kaikissa mahdollisissa kanavissa mukana. Viestintä kannattaa kohdentaa niihin kanaviin, joita yrityksen kohderyhmä pääasiassa käyttää.

Markkinointiviestintä on tärkeä osa menestyvää liiketoimintaa

Markkinointiviestintä on tärkeimpiä osa-alueita, kun halutaan saada yritys tai tuote asiakkaiden tietoisuuteen. Siksi siihen on kiinnitettävä huomiota erityisesti ja viestintä pitää olla hyvin suunniteltua ja kohdennettua juuri kohderyhmää puhuttelevaksi. Viestinnän tehokkuutta ja toimivuutta pitää pystyä myös mittaamaan ja tarvittaessa muuttamaan nopeastikin, jos tulokset eivät ole toimivia.

Mitä on integroitu markkinointiviestinä?

Integroitu markkinointiviestintä on yrityksessä luotu käytäntö, joka yhdenmukaistaa yrityksen viestintää kaikissa kanavissa. Yhdenmukaisuus luo vahvaa pohjaa yrityksen brändille ja imagolle ja eri markkinointikanavien tulee tukea toinen toisiaan vaikka kanavien kohderyhmät olisivat hyvin erilaisia.

Integroidussa markkinoinnissa on määritelty yhtenäiset pelisäännöt esimerkiksi kuvien koon, viestien pituuden ja tiettyjen sanojen suhteen. Esimerkiksi Raketti-Keiu on ottanut säännönmukaisen linjan, että kaikessa heidän markkinoinnissaan on käytetty raflaavaa tekstiä ja kirjoitusvirheitä markkinointikanavasta riippumatta.

Mitä on digitaalinen markkinointiviestintä?

Digitaalinen markkinointiviestintä käsittää kaikki digitaaliset markkinointikanavat, olipa kyseessä sitten digilehden mainosbanneri tai sosiaalisen median kanava. Erilaisia sosiaalisen median kanavia on runsaasti ja olisikin mielekästä panostaa vain niihin kanaviin, joissa on merkittävästi yrityksen kohderyhmää. Suosittuja ja erittäin toimiviksi havaittuja markkinointikanavia ovat esimerkiksi Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ja YouTube.

Näissä kaikissa on pääkäyttäjinä erilaiset kohderyhmät, vaikka esimerkiksi keski-ikäisetkin ovat alkaneet löytämään nuorten suosiman TikTokin. Nuoret ovat pitkälle hylänneet Facebookin koska Instagramissa heitä puhuttelee enemmän tarinat ja videot kuin kuvalla varustettu tekstipostaus. Keski-ikäiset taas yhä suosivat Facebookia ja selaavat aktiivisesti myös Facebookin tarjoamia maksettuja mainoksia yrityksen natiivimainosten lisäksi. On kuitenkin hyvä huomata, että Facebook kasvaa kasvamistaan ja loppua ei ole näkyvissä. Onko siellä sitten pelkkiä ikäloppuja tulevaisuudessa? Se selvinee tulevaisuudessa.

Markkinointiviestintä osana liiketoimintaa

Miten viestiä oikein kohdeyleisölle?

Vielä vuosituhannen vaihteessa markkinointiviestintä oli hyvin ylimalkaista ja markkinoinnilla yritettiin saada viestittyä kaikille kaikkea. Sittemmin on havaittu, että hyvin tarkkaan kohdennetulla markkinoinnilla saadaan merkittävästi parempia tuloksia aikaiseksi ja markkinoinnista kustannustehokas, joka tuo yrityksen kassaan rahaa.

Eri kohderyhmät reagoivat erilaiseen viestintää ja siksi oma kohderyhmä on hyvä tuntea tarkkaan, kuten (Pasi Pitkänen tutkielmassaan) toteaakin. Kohderyhmään huolellinen perehtyminen auttaa merkittävästi kohdentamaan viestintää oikeisiin kanaviin ja valitsemaan kohderyhmää puhuttelevan lähestymistavan.

Markkinointiviestinnän tuoreet trendit

Tuore trendi markkinointiviestinnässä on autenttisuus. Vielä jokunen vuosi sitten toimi täydellisyyttä hipovat kuvat markkinoinnissa, mutta tuore trendi on aitous. Kuvien laadulla on yhä merkitystä, mutta viimeiseen asti hiotut ja muokattuja kuvia ei enää arvosteta ja ne eivät kiinnitä huomiota kuten ennen. Kuvien merkitys markkinoinnissa on kuitenkin yhä kiistaton ja ne toimivat parhaiten huomion herättäjänä.

Huomiota herättää myös epäonnistumisista tai haasteista kertominen viestinnän yhteydessä. Sillä saadaan tuotua viestintään mukaan inhimillisyyttä ja ymmärrystä potentiaalisilta asiakkailta. Asiakkaan on helpompi samaistua yritykseen tai tuotteeseen, jossa on kamppailtu samanlaisten ongelmien kanssa joita on itsellä ollut. Eri kohderyhmillä on erilaisia haasteita ja ongelmia, joten tässäkin korostuu kohderyhmän tunteminen.

Millainen markkinointiviestintä puree ihmisiin?

Etenkin nuoret katsovat paljon videomuotoisia postauksia, joita voi hyödyntää myös markkinointiviestinnässä. Jos kohderyhmä on taas keski-ikää lähestyvää, niin kuva- ja tekstimuotoinen postaus voi toimia paremmin ja erilaiset kilpailut ja arvonnat houkuttelevat heitä helpommin. Iäkkäämmälle kohderyhmälle toimii edelleen printtimedia parhaiten, vaikka myös ikäihmiset ovat oppineet hyvin sosiaalisen median käyttöä.

Tutkitusti toimiva markkinointiviestintä herättää tunteita ja mielikuvia. Näiden muodostamiseksi tarvitaan huolellista sanavalintaa, joka kuitenkin sopii yrityksen suuhun ja tukee yrityksen imagoa ja brändiä. Positiiviset sanat toimivat parhaiten, mutta markkinointiviestinnässä on tärkeää herättää huomio esimerkiksi tiedostamalla potentiaalisella asiakkaalla oleva ongelma.

Mittarit markkinointipäätösten tukena

Markkinointia on tärkeää myös mitata jatkuvasti ja mittauksista kerätyn datan avulla voidaan nähdä konkreettisesti miten markkinointiviesti on tavoittanut potentiaaliset asiakkaat. Siksi on tärkeää määritellä heti alusta lähtien tavoitteet, joita markkinointiviestinnällä halutaan saavuttaa. Kaikessa markkinointiviestinnässä luonnollisesti päätavoite on saada yrityksen kassavirtaa kasvatettua, mutta myös muita tavoitteita voi olla mielekästä asettaa.

Markkinointisähköpostien seurannassa saadaan dataa siitä, kuinka moni on avannut sähköpostin, kauanko postin lukemiseen on käytetty aikaa ja onko potentiaalinen asiakas tullut kotisivuille hakemaan lisätietoa tai tehnyt ostoksen. Vaikka yksittäinen sähköposti ei heti toisi kassavirtaa, niin vastaanottajan reagoinnista voidaan päätellä jo paljon sen toimivuudesta.

Kotisivujen data-analytiikalla saadaan selvitettyä helposti mahdolliset pullonkaulat, joka estää potentiaalista asiakasta tekemästä lopullista ostopäätöstä. Löydettyihin pullonkauloihin on aiheellista tarttua nopeasti ja muokata niitä paremmin toimiviksi. Mittaamisella kerätty data onkin erittäin tärkeä markkinointiviestinnän suuntausten päätösten pohjalla, koska mututuntumalla päädytään helposti ojasta allikkoon.

Markkinointiviestintä voi olla haastava laji

Markkinointiviestintä on laaja käsite ja se saattaa olla haastava laji yritykselle. Etenkin, jos yrittäjä itse on pääasiassa panostanut tuotekehittelyyn ja tuotantoon. Markkinointi voi olla myös hyvin aikaa vievää, joka myös on aina jostakin muusta työstä pois.

Jo pienenkin yrityksen kannattaa panostaa markkinointiviestien sisältöön yhtä laadukkaasti kuin isompienkin. Yksin ei kuitenkaan tarvitse markkinoinnin kanssa taistella, vaan markkinoinnin voi ulkoistaa joko osittain tai kokonaan alan ammattilaiselle.

Autamme asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti markkinoinnissa

Jos markkinointi ei itselle ole se vahvin laji, niin se on kannattaa ulkoistaa ammattilaiselle, jolla on vahva tuntuma markkinoinnista ja joka seuraa nopeasti muuttuvaa kenttää aktiivisesti. Me Sampo Consultingilla olemme perehtyneet laajasti eri markkinointikanaviin ja niitä käyttäviin kohderyhmiin ja mittaamme tekemiämme markkinointiratkaisuja jatkuvasti.

Kauttamme saat kaikki nykyaikaiset markkinointipalvelut saman katon alta. Palveluihimme kuuluu sisältömarkkinointi, WordPress-kotisivut, digitaalinen markkinointi ja IT-konsultointi. Haluamme auttaa asiakkaitamme markkinoinnissa kokonaisvaltaisesti ja palveluissamme on 100 % tyytyväisyystakuu, koska intohimomme on hankkia asiakkaallemme lisää asiakkaita.