Brändin konseptointi

Brändin konseptointi brändityössä

Perustukset Brändityön tueksi

Konseptointia voidaan ajatella tietyllä tavalla brändin ytimen paketointina visuaaliseen ja sanalliseen kokonaisuuteen. Kun post-it lappujen ja lentävien lauseiden vaihe on valmis, on aika jalostaa ajatusviidakosta terävimmät keihäänkärjet konseptin muotoon. Konseptisuunnitelman tekovaiheessa keskitytäänkin brändin konkretisoimiseen siten, että kokonaispaketissa yhdistyvät tunteita herättävä ja brändin mielikuvaa rakentava vetovoima sekä dataan perustuvat ja liiketoiminnan edellyttämät tavoitteet.

Mitä vaiheita brändin luomiseen kuuluu? Miten ajatukset, ideat ja aihiot jalostetaan tukemaan täydellisesti yrityksen strategisia tavoitteita, ja miten brändin kautta onnistutaan viestimään asiakkaalle, että arvot eivät ole vain sanahelinää? Brändisuunnitelman auki kirjoittaminen konseptiksi auttaa. Konsepti luo hyvän pohjan muulle työlle, kuten brändin äänensävyä tukevan markkinoinnin ja sisältöjen suunnittelulle.

Yritysstrategiasta brändin konseptiksi

Konseptin rakentaminen perustuu yleensä aina yrityksen strategiaan. Oli kyseessä sitten yksittäisen markkinointikonseptin rakentaminen tai kokonaisen brändikonseptin luominen. Seuraavan ajatusleikin kautta on helppo hahmottaa, mistä muodostuvat brändin konseptoinnin kerrokset.

  • Yrityksellä on strategia, jossa on määritelty yrityksen ydinliiketoiminta ja sitä tukevat toimintamallit. Strategiasta nähdään syvimmät syyt koko yrityksen olemassaololle sekä mahdollisuudet tulevaisuuden kasvuun. Strategiasta löytyy myös yrityksen tavoitteet pitkälle ja lyhyelle aikavälille sekä yrityksen tärkeimmät arvot.
  • Yritys haluaa rakentaa tavoitteitaan ja arvojaan tukevan brändin. Strategisten tavoitteiden mukaisesti suunnitellaan uniikki brändikonsepti, joka auttaa tuomaan määritellyt arvot sanoista teoiksi. Minkälainen yritys on sielultaan, miltä se näyttää ja kuulostaa? Miten se erottuu muista?
  • Brändin konseptisuunnitelma, eli brändikokonaisuuden kattoteema on käytännössä brändin raamattu kaikessa tekemisessä aina palveluista, tuotteista ja markkinoinnista asiakaskokemukseen. Loput toimeenpanosuunnitelmat, kuten markkinointistrategia ja -suunnitelma sekä aikataulutettu sisältöjen suunnittelu jalostetaan brändin konseptin kulmakiviin tukien.

Brändin konseptointi kannattaa visualisoida

Brändikonseptin fyysiseen olemukseen ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa tai tiettyä käytettävää pohjaa. Konseptin voi tehdä haluamansa mukaiseksi dokumentiksi, kuten PowerPoint tiedostoksi tai vaikka brändikirjaksi. Brändikirjassa tavanomaisesti määritellään brändin äänensävyä, missiota, visiota ja esimerkiksi brändivärejä. Brändikonsepti tulee olemaan siis dokumentti sinua ja yritystäsi varten. Se on pohjatyö, mikä on tehty avuksi brändin markkinointia, asiakaspalvelua ja kanavasuunnittelua tukemaan. Brändikonsepti ei ole ainoastaan yrityksen markkinointipäällikön saatavilla oleva tarkastuslista, vaan se kannattaa antaa luettavaksi koko henkilöstölle. Brändi koostuu ulkoasun lisäksi myös kaikista kohtaamisista sidosryhmien kanssa. Siksi on tärkeää, että koko henkilöstö osaa toimia kaikissa tilanteissa brändin mukaisesti.

Brändille määritelty ’look’ ja ’feel’ ovat helppoja visualisoida fyysiselle konseptisuunnitelmalle. Nämä ovat asioita, mitkä muodostavat myös brändin tarjoaman tuotteen tai palvelun lopullisen arvon asiakkaalle. Ulkoasuun ja brändin synnyttämään tunteeseen kannattaa panostaa konseptointivaiheessa. Asiakkaat tekevät päätöksiä nopeasti brändeistä sen mukaan, mitä tunteita ne milloinkin herättävät

Brändin Konseptointi

Brändikonsepti rakennusaineena kokonaiskuvalle

Kun brändin ilme ja ideologia on paperilla, on aika toteuttaa brändikonseptin mukaista viestintää ja tuottaa brändin arvojen mukaista palvelua. Konseptissa on määritelty suuntaviivat sille, miten brändi näyttäytyy somemarkkinoinnissa, omilla verkkosivuillaan sekä tuotteissaan ja palveluissaan. Seuraava askel on lähteä jalostamaan brändikonseptin avulla sitä, miten asiakaslupaus lunastetaan kaikissa vaiheissa, ja miten brändin mukainen markkinointi toimii halutuille yleisöille.

Valmiin brändikonseptin jälkeen on helpompaa lähteä rakentamaan seuraavaa tasoa kohdeyleisön tavoittamiseksi. Kun yrityksellä on loppuun asti mietitty hieno brändi, pitää siitä päästä myös kertomaan jollekin. Tämän avuksi luodaan brändille markkinointistrategia. Miltä brändisuunnitelman mukainen markkinointi tulisi siis näyttämään isossa kuvassa? Missä kanavissa brändi olisi esillä ja miten? Markkinointistrategia auttaa miettimään brändikonseptia vielä syvemmin kuluttajien näkökulmasta. Samalla se helpottaa muodostamaan jälleen seuraavan tason, eli brändin konseptin mukaisen markkinointi- ja sisältösuunnitelman luomisen.

Dataa hyödynnetään monissa eri vaiheessa, kuten yrityksen strategisessa suunnittelussa. Kilpailijoita analysoidaan sekä oman kohdeyleisön tottumuksia pohditaan. Samaa dataa voidaan hyödyntää tietysti myös brändin kirkastamisessa. Oikea suunta brändikonseptin luomiselle voi lähteä strategisen suunnittelun kipinöistä. Miten erottua omalla brändillä kilpailijoista? Minkälainen brändi puhuttelisi omaa kohderyhmää? Vaikka kohdeyleisön mielessä pitäminen brändin konseptia suunnitellessa voi kuulostaa itsestäänselvyydeltä, ei siitä voi muistuttaa liiaksi. Testaa konseptointivaiheessa villejäkin ideoita – miten kohdeyleisösi ottaa ne vastaan?

Unelma: erottuva brändi, jota kohdeyleisö rakastaa

Massasta erottuminen vaatii kilpailijoiden ja kohdeyleisön tuntemuksen lisäksi visiota halutusta suunnasta. Kirkastamalla omaa ideaa brändistä ja sitomalla sitä konkreettiseen tekemiseen, päästään nopeasti liikkeelle brändin konseptoinnissa. Kun tiedetään, minne halutaan ja avataan suunnitteluvaiheessa oikeita keinoja sinne pääsemiseksi, tulee itse toteuttamisesta yllättäen jopa helppoa.

Yksi hyvin tehty konsepti avaa mahdollisuudet monikanavaiseen ja monipuoliseen brändistä viestimiseen. Brändikonseptin mukaan tehdään eri sisältöjä eri alustoille hakukoneoptimoituina teksteinä, videoina, tiedotteina tai vaikka podcasteina. Monikanavainen esillä olo viestii automaattisesti brändin ammattitaidosta ja on olennainen osa brändimielikuvan rakentumista. Lisäksi se ajaa eteenpäin myös brändin asiantuntijamielikuvaa, jos tietystä tuotteesta tai palvelusta viestitään monella eri tavalla ja monesta eri kulmasta.

Brändin vaiheittainen luominen ja näin ollen brändin konseptointi on periaatteessa yrityksille asiakaskokemuksen, -palvelun ja markkinoinnin kokonaisvaltaista suunnittelua. Brändin konseptoinnilla halutaan selkeyttää brändin kokonaisuutta ymmärrettäväksi ja huomiota herättäväksi. Luonnollisena jatkumona tunnettuus kasvaa ja myyntiä tehdään lisää!

Uniikin ja erottuvan brändikonseptin rakentaminen ei ole simppelin ajatusleikin tuotos, vaan loppuun asti mietitty, kokonaisvaltainen, tunteita herättävä kokonaisuus, joka nostaa brändin erinomaisuuden erottuvaksi muista.

Picture of Riina Kruut

Riina Kruut

Sisältömarkkinoinnin ja viestinnän ammattilainen