SWOT Analyysi artikkeli

Swot analyysi on markkinoinnin suunnittelun perusta

Mikä on swot analyysi?

SWOT-analyysi on yrityksille hyvin klassinen työkalu. Sitä apuna käyttäen analysoidaan yritystä, sen tuotteita tai esimerkiksi kilpailijoita. SWOT-analyysi on yksinkertainen ja oikein käytettynä tehokas. Suositus sen käyttöön koskee sekä uusia, että jo vakiintuneita yrityksiä ja organisaatioita.

Yritysanalyysin laatimiseen on monia työkaluja. Yksi suosituimmista on perinteikäs SWOT-analyysi. Tämän analyysin avulla selvitetään yrityksen vahvuudet, heikkoudet, tulevaisuuden uhat ja mahdollisuudet. SWOT-analyysi voidaan kohdistaa koko yritykseen tai johonkin sen toimintojen osa-alueeseen.

Miten tehdä huippu hyvä swot analyysi?

Analyysin tarkoitus on antaa selkä kuva siitä, millainen on yrityksen tilanne kilpailijoihin verrattuna. SWOT-analyysi on kuin alku kilpailuanalyysille.

SWOT-analyysiin kuuluu neljä eri osa-aluetta. Ne ovat vahvuus (strength), heikkous (weakness), mahdollisuus (opportunity) ja uhka (threat). Jokaiseen osa-alueeseen kirjataan niihin kuuluvat asiat. On oleellista merkitä kaikki totuudenmukaisesti. Vahvuudet ja heikkoudet löytyvät yrityksen sisältä. Uhat ja mahdollisuudet ovat niitä asioita, jotka usein tulevat yrityksen ulkopuolelta.

Swot-analyysi tehdään pysähtymällä analysoimaan tilannetta, sekä sitä, mikä on yrityksen keino erottua kilpailijoista. Tämä helpottaa strategisten päätösten teossa ja auttaa valitsemaan oikeita toimenpiteitä, jotta liiketoimintaa voidaan kehittää oikeaan suuntaan.

SWOT Analyysi on tärkeä työkalu liiketoiminnan suunnittelussa

Yrityksen on tärkeää tehdä swot analyysi markkinoinnissa

Swot analyysi on tärkeää tehdä siksi, että yritys ilman markkinointistrategiaa ei voi menestyä. Yrityksen analysoinnista saadaan pohja sen kehittämiselle. Yrityksen markkinointistrategialla halutaan kertoa mitkä ovat niitä keinoja, joilla yritys voi menestyä kilpailussa. Strategiaan liittyvät myös tulevaisuudessa panostettavat asiat, suunnitelma miten tavoitteisiin päästään ja miten analyysejä käytännössä hyödynnetään. Kun on hyvä markkinointistrategia, on sen pohjalta helppo luoda toimiva markkinointisuunnitelma.

Milloin swot analyysi kannattaa tehdä?

Swot analyysille on yrityksen elinkaaren aikana moniakin sopivia ajankohtia. Kun perustetaan uutta yritystä, ei voida varmasti etukäteen tieää miten toiminta käynnistyy ja menestyykö se. Kun markkinointistrategia on tehokas, kasvavat onnistumisen mahdollisuudet. Uuden yrityksen markkinoinnin ydinkysymykset ovat liikeidea ja toiminta-ajatus.

Liikeidea kuvaa yrityksen suunnitelmaa menestyä valitsemallaan alalla. Se vastaa kysymyksiin kohderyhmästä, eli keitä ovat sen asiakkaat ja miksi tuotetta tai palvelua ostetaan. Liikeidealla kerrotaan myös myynnin syitä, eli miksi tuotetta tai palvelua myydään sekä mikä se myytävä tuote tai palvelu on.

Toiminta-ajatuksella määritellään miksi yritys perustetaan ja mikä on sen toiminnan tarkoitus. Toiminta-ajatus muodostaa liiketoiminnan suunnittelun pohjan, joten sitä kannattaa pohtia huolellisesti. Yrityksen toiminnan tulee olla sen toiminta-ajatuksen mukaista.

Kun yritys on jo olemassa, sen markkinointistrategiaa aletaan laatia yrityksen rakenteiden ja toiminnan tarkastelun pohjalta. Näiden tarkastelun jälkeen suunnitellaan mukauttamistoimia, joilla vastataan kysyntään, tarpeisiin ja kilpailutilanteeseen.

Kun nämä asiat ovat selvillä ja voidaan tehdä yhteenveto nykytilanteesta, voidaan arvioida tulevia uhkia ja mahdollisuuksia. Tässä työssä eräs sopivimmista vaihtoehdoista on nelikenttäanalyysi, eli SWOT-analyysi. Yritysanalyysin avulla saatuja tietoja kyetään hyödyntämään laadittaessa markkinointistrategiaa.

swot analyysillä kartoitat uhkia ja mahdollisuuksia

Markkinointistrategian osat

Swot analyysille on yrityksen elinkaaren aikana moniakin sopivia ajankohtia. Kun perustetaan uutta yritystä, ei voida varmasti etukäteen tieää miten toiminta käynnistyy ja menestyykö se. Kun markkinointistrategia on tehokas, kasvavat onnistumisen mahdollisuudet. Uuden yrityksen markkinoinnin ydinkysymykset ovat liikeidea ja toiminta-ajatus.

Liikeidea kuvaa yrityksen suunnitelmaa menestyä valitsemallaan alalla. Se vastaa kysymyksiin kohderyhmästä, eli keitä ovat sen asiakkaat ja miksi tuotetta tai palvelua ostetaan. Liikeidealla kerrotaan myös myynnin syitä, eli miksi tuotetta tai palvelua myydään sekä mikä se myytävä tuote tai palvelu on.

Toiminta-ajatuksella määritellään miksi yritys perustetaan ja mikä on sen toiminnan tarkoitus. Toiminta-ajatus muodostaa liiketoiminnan suunnittelun pohjan, joten sitä kannattaa pohtia huolellisesti. Yrityksen toiminnan tulee olla sen toiminta-ajatuksen mukaista.

Kun yritys on jo olemassa, sen markkinointistrategiaa aletaan laatia yrityksen rakenteiden ja toiminnan tarkastelun pohjalta. Näiden tarkastelun jälkeen suunnitellaan mukauttamistoimia, joilla vastataan kysyntään, tarpeisiin ja kilpailutilanteeseen.

Kun nämä asiat ovat selvillä ja voidaan tehdä yhteenveto nykytilanteesta, voidaan arvioida tulevia uhkia ja mahdollisuuksia. Tässä työssä eräs sopivimmista vaihtoehdoista on nelikenttäanalyysi, eli SWOT-analyysi. Yritysanalyysin avulla saatuja tietoja kyetään hyödyntämään laadittaessa markkinointistrategiaa

Sisältösuunnitelma osana markkinointistrategiaa

Varsinkin nykypäivän digimarkkinoinnissa kaikki edellä mainitut asiat muodostavat ainoastaan raamit. Laadukas sisältö kerää kaiken toimivasti yhteen. Digimarkkinoinnissa, joka on tämän päivän juttu, ensisijaisena voimana on ehdottoman laadukas sisältö. Markkinointistrategian toteuttamiseksi käytännössä, luodaan yritykselle sopiva sisältösuunnitelma. Se kertoo mitä sisältöjä tuotetaan ja millaisella aikataululla. Oleellista on tietysti miettiä samalla kenelle ja millaisilla resursseilla työtä tehdään.

Sisältösuunnitelman lähtökohtana on yrityksen osaaminen ja kohderyhmä, eli kenelle sisältöä kohdistetaan. Ammattitaitoinen sisällöntuottaja osaa laatia hyödyllistä ja ostamiseen kannustavaa tai ohjaavaa sisältöä tarvekohtaisesti. Tänäpäivänä hakukoneita ei voida unohtaa. Digimarkkinoinnin kokonaisuudessa hakukoneilla on suuri merkitys, eli sisältöä tulee suunnitella hakukoneille optimoidusti.

Markkinointiviestinnällä täydennetään markkinointistrategiaa

Markkinointistrategian ollessa valmis, suunnitellaan markkinointiviestintää. Strategiatasolla kun on jo vastaukset kysymyksiin, että mitä myydään, kenelle ja miksi, markkinointiviestinnän tehtävänä on viestittää yrityksen tarjoamista palveluista kohderyhmilleen. Kaikki tämä on tietysti tehtävä mahdollisimman tehokkaasti.

Yritysten digimarkkinointi

Digimarkkinointi uusine keinoineen ja termeineen yleistyy ja muuttuu jatkuvasti. Tässä hurjassa vauhdissa voi olla haastavaa hahmottaa mitä yrityksen kannattaa tehdä. Markkinointistrategian avulla autetaan digimarkkinointiin sisältyvien seikkojen hahmottamista. Digimarkkinointia tehdään tietysti yrityksen tarpeiden mukaisesti. Strategian ollessa valmis, on helpompi hahmottaa, mitkä ovat sopivat työkalut ja kuinka niitä voidaan yrityksen hyväksi käyttää.

Hyvällä markkinointistrategialla, jota edeltää huolellisesti tehty swot-analyysi, asetellaan myös digimarkkinoinnin osaset oikeille paikoille. Strategisen ajattelun tavoin, myös digimarkkinoinnissa tavoitteiden tulee olla realistisesti saavutettavissa. Yritystä analysoidessa ja kasvua luotsatessa toimivat parhaiten selkeät tavoitteet. Niiden tulisi tukea yrityksen kasvua.

Selkeät ja hallittavat tavoitteet mahdollistavat tulosten näkyvyyden ja niiden seurannan. Tavoitteet voidaan asettaa pitkälle tähtäimelle tai jotkus voivat olla lyhyen aikavälin tavoitteita.

Joka tapauksessa tavoitteiden ollessa selvillä, ne tarkentavat mitä ja kenelle myydään. Yritykset, jotka ovat digiajassa hyvin mukana ymmärtävät, että aina ei pelkkä tavaran tai palvelun myynti enää riitä. Asiakkaat tarvitsevat räätälöityjä ratkaisuja, jotka palvelevat heidän tarpeitaan, odotuksia ja selvittävät ongelmia. Nykyajan asiakas ansaitseekin hyvää palvelua, jotta hän ei etsi muita yrityksiä tarpeelleen.

Swot analyysi ja siitä johdetut selkeät tavoitteet, markkinointistrategia, markkinointisuunnitelma ja markkinointivälineiden tuomat mahdollisuudet mahdollistavat menestyksen.

Digitaalinen markkinointiviestintä tähtää yrityksen tuloksentekoon ja kasvuun. Mittaamalla, testaamalla ja todentamalla tehdyt teot, ei tarvitse tyytyä pelkkiin lukuihin, jotka sinällään eivät kerro kaikkea. Trendinä on siirtyminen perinteisestä markkinoinnista swot analyysin kautta yhä tuloshakuisempaan digitaaliseen markkinointiin.

Ota yhteyttä ja varaa maksuton konsultointi, autamme mielellämme kehittämään liiketoimintaasi! Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen info@sampoconsulting.com