Markkinointisuunnitelmasta brändin rakentamiseen

Hyvin suunniteltu Markkinointisuunnitelma on puoliksi tehty – sama pätee myös markkinoinnissa

Mitä markkinoinnin suunnittelu tarkoittaa ja miksi se hyödyttää yrityksiä? Terminologia hämmentää kokeneemmankin jargoninpuhujan – sisältöstrategia, sisältösuunnitelma, markkinointisuunnitelma ja markkinointistrategia vaivaavat päätä, kun markkinointia pitäisi jo olla tekemässä. Hyvällä markkinointisuunnitelmalla pääset pitkälle, mutta miten se sitten tehdään?

Tärkein ensin. Yrityksen markkinointi ja viestintä sekä sen kokonaisuuteen liittyvä suunnittelu ei ole ydinliiketoiminnasta irrallaan oleva osa. Niin markkinointi, viestintä kuin myyntikin ovat tavoitteellisia ja koko yrityksen olemassaoloa tukevia toimia. Yrityksen toimintaa tulisikin suunnitella huolellisesti kaikilla näillä osa-alueilla siten, että ne peilaavat yhteisiin tavoitteisiin ja suuntaviivoihin.

Mitä hyötyä markkinoinnin strategisesta suunnittelusta on?

Ajattele markkinointisuunnitelmaa mieluummin työkaluna, kuin pakollisena dokumenttina markkinoinnin tekemisestä. Markkinointisuunnitelman avulla määritellään mitä ollaan tekemässä ja miten. Suunnitelman ei tarvitse olla kiveen hakattu vuosikello, vaan sitä pitää pystyä ketterästi päivittämään vaikkapa aina kvartaalin vaihtuessa. Suunnitelma elää ja sen sisällä voi testata rohkeasti markkinoinnin toimivuutta omille kohderyhmille.

Markkinointisuunnitelmaa ei tarvitse heittää kokonaan hatusta. Sen taustalla vaikuttaa kokonaisvaltaisempi ja laajamittaisempi tekele nimeltään markkinointistrategia. Se on liiketoiminnallisiin tavoitteisiin vahvasti nojaava, koko markkinoinnin suunnittelun pohja. Strategisen suunnittelun avulla määritellään yrityksen tavoitteet markkinoinnissa ja kokonaiskuva, mitä markkinoinnilla halutaan saavuttaa. Suunnitelmallisuudella voidaan osoittaa esimerkiksi se, mikä osa yrityksen tekemistä sisällöistä tulisi olla brändimielikuvaa vahvistavaa markkinointia ja mikä taas tuote tai palvelukohtaista markkinointia.

Markkinointistrategiassa voidaan miettiä markkinoinnin suhdetta muuhun tekemiseen sekä mittareita, joilla markkinoinnin vaikuttavuutta tarkastellaan. Markkinointisuunnitelma tehdään näiden liiketoimintaa tukevien strategisten linjojen mukaan. Kun markkinointistrategia lähtee liikkeelle ytimen suunnittelusta – arvopohjasta, missiosta, visiosta ja koko brändin tavoitteesta, tulee markkinointisuunnitelma tukemaan näitä keinoja konkretialla.

Markkinointisuunnitelma kannattaa tehdä

Mitä markkinointisuunnitelmasta on hyvä löytyä?

Markkinointisuunnitelma ottaa kantaa kohderyhmäsuunnitteluun, julkaisuaikatauluun, eri kanaviin, teemoihin ja sisältökokonaisuuksiin. Itse sisällöt voidaan avata tarkemmin jälleen seuraavalla markkinoinnin suunnittelun tasolla – sisältösuunnitelmassa. Markkinointisuunnitelmaa rakentaessa kannattaa vilkaista myös kilpailijoita. Ajoittainen tarkastelu kohdeyleisöä puhuttelevista kilpailijoiden sisällöistä auttaa pohtimaan myös kilpailijoista erottautumisen keinoja.

Markkinointisuunnitelma on tärkeä työkalu yrityksen sisällöntuottajille. On oleellista, että suunnitteluvaiheessa on otettu huomioon tiedossa olevat ja tulevat tärkeät julkaisut, yritykselle merkittävät viestintälähdöt, budjetit sekä raivattu tilaa yllätyksille. Juuri yllätyksellisyyden, muuttuvien alustojen ja uusiutuvien tavoitteiden vuoksi markkinointisuunnitelma on hyvä pitää kyllin joustavana.

On yrityskohtaista, halutaanko markkinointistrategiat, -suunnitelmat ja sisällöt dokumentoida erikseen, vai rakentaa yhteen isoon kokonaisuuteen. Perusajatus on, että näiden erilaisten työkalujen avulla yrityksissä voidaan suunnitella markkinointia pidemmälle aikavälille siten, että se tavoittaa oikeat kohderyhmät oikea-aikaisesti ja on linjassa yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden kanssa. Suunnittelutyökalut helpottavat tavoitteiden tarkastelua ja mittaamista sekä osoittavat pitkällä aikavälillä, kuinka paljon markkinointi on tuonut lisää liiketoiminnan kasvua, mutta myös kasvattanut brändin tunnettuutta markkinoilla.

Markkinointisuunnitelma markkinoinnissa

Miten pääsen alkuun?

Erilaisia suunnittelupohjia ja -oppaita sekä markkinoinnin menestysreseptejä on verkko pullollaan. Valmiita suunnitelmia on hyvä tutkia useampia ja katsoa minkälainen markkinoinnin suunnittelu sopii juuri oman yrityksen tarpeisiin. Ei ole olemassa yhtä tiettyä kaavaa, miten markkinointia tulisi suunnitella, mutta niin tulisi kuitenkin tehdä, jos markkinoinnista halutaan tehokasta ja tavoittavaa.

Aloita rohkeasti oman markkinoinnin suunnittelu ja sisällytä siihen sinulle sopivat asiat. Systemaattinen tekeminen, huolellinen suunnittelu, pitkäjänteisyys ja aktiivinen läsnäolo monikanavaisesti ovat keinoja, joilla yrityksesi pääsee kohti laadukasta ja tavoitteellista markkinointia.

Picture of Riina Kruut

Riina Kruut

Sisältömarkkinoinnin ja viestinnän ammattilainen