Media-ala trendit 2021

Media-ala 2021: Trendit, markkinat ja tulevaisuus

Sana media on monikkomuoto latinankielisestä sanasta medium. Sanan alkuperäisempi merkitys on ollut viestin välittäjä, mutta nykyään sillä tarkoitetaan yleisemmin viestintäkanavia tai joukkotiedotusvälineitä. Se kattaa kaikki viestinnän välineet perinteisistä sanomalehdistä uusimpaan eli sosiaaliseen mediaan. Myös radio ja televisio kuuluvat media-alaan. Siinä missä aikaisemmin median kentälle tuottivat sisältöä lähinnä journalistit, voi sitä nykyisin tehdä kuka tahansa internetin ja somekanavien avulla. Mediasta on tullut vaikutuskanava, johon voivat osallistua myös tavalliset ihmiset. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että media-ala tarvitsee ammattitaitoisia osaajia. Journalismi, erilaiset media-alan tutkinnot ja audiovisuaalinen viestintä kuuluvat oppiaineisiin, jotka kouluttavat media-alan osaajia alan eri tarpeisiin.

Mediavaikuttamiseen ovat aina kuuluneet mainonta ja tunteisiin vetoaminen, mutta viimeisten vuosikymmenten murrosten myötä mukaan on tullut myös muita keinoja. Vastustajia kohtaan hyökkääminen ja jopa väärän tiedon levittäminen ovat asioita, jotka vaativat tiedon vastaanottajalta medianlukutaitoa. Taidon opettelemiseksi ei tarvitse olla ammattilainen, mutta mitä nuorempana aloittaa, sitä paremmaksi siinä kehittyy. Tutkimusten mukaan nimenomaan nuoret osaavat erottaa väärän tiedon oikeasta paljon paremmin kuin vanhempansa, jotka ovat elämänsä aikana oppineet luottamaan median antaman tiedon oikeellisuuteen. Media-ala muuttuu jatkuvasti. Se tarjoaa uusia työpaikkoja alati muuttuvassa ympäristössä, mutta se tuo paljon uutta myös mediaa seuraaville tavallisille kuluttajille.

Media, sen markkinat ja ongelmat Suomessa

Suomalaiset ovat ylpeitä lehdistönvapaudestaan ja median sananvapaudesta. Hiljattain tehdyn Media Pluralism Monitor -tutkimuksen mukaan Suomen media kuuluu kuitenkin korkeimpaan riskiluokkaan yhdessä asiassa: media-ala on Suomessa keskittynyt pääasiassa vain neljälle suuryhtiölle, joita ovat Sanoma, Alma Media, Bonnier ja Otava. Television osalta tilanne on pahin, sillä siellä neljä suurinta saavat 97 % kaikista tuotoista, eikä tilanne radiomarkkinoilla ole paljonkaan parempi. Toisaalta Suomen media ei selvinnyt puhtain paperein muistakaan osa-alueista, sillä se sijoittui keskiluokan riskiluokkaan poliittisessa riippumattomuudessa sekä siinä, miten vähemmistöt näkyvät ja pääsevät median pariin. Yleä ei ole eristetty poliittisesta päätöksenteosta, joten yhtiön itsenäisyys herättää epäilyksiä.

Vaikka näihin asioihin on suhtauduttava vakavasti, on kuitenkin syytä muistaa, että tällaiset tutkimukset mittaavat riskiä, eivät todellista tilannetta. Kyse on siis enemmän siitä, mitä ongelmia tilanteesta mahdollisesti voisi syntyä kuin siitä, mitä ongelmia tilanne olisi tähän mennessä aiheuttanut. Lehdistönvapaus on Suomessa edelleen hyvällä tasolla, ja siitä voimme olla ylpeitä. Median edustajat saavat tehdä työnsä rauhassa ja voivat tuoda esille myös epäkohtia. On tärkeää, että alalle koulutetaan ammattitaitoisia osaajia. Markkinat ovat suuret ja osaajien tarve monipuolista, ja siksi koulutuslinjojakin on paljon erilaisia. Lisäksi alalla kaivataan muun muassa liiketaloudellista ja teknologista monialaosaamista. Jatkuvasti muuttuva ala vaatii myös jatkuvaa oppimista.

Media-alan trendit ja haasteet

Kiinnostaako media työpaikkana?

Paras tapa päästä media-alalle töihin on hankkia alan koulutus. Opiskelulinjoja on monta, joten joukosta todennäköisesti löytää itselleen sopivimman vaihtoehdon, vaikkakin runsaudenpula voi tehdä valinnasta vaikean. Koulutus on aina tae osaamisesta, mutta työpaikkaa se ei takaa. Joskus voi onnistaa ja töihin voi päästä ilman koulutustakin, mutta se vaatii oma-aloitteisuutta ja osaamisen hankkimista omin keinoin. Jos osaamista on, voi hyvin yrittää. Pienistä projekteista aloittamalla voi saada jalan oven väliin, ja kun tekee työnsä hyvin, voi sana kiiriä ja saada sitä kautta uusia töitä. Oli koulutusta tai ei, on selvää, että työn saaminen edellyttää oman osaamisen todistamista joillain keinoin.

Mutta kenelle media-ala sitten sopii? Mitä ominaisuuksia alalla pärjääminen edellyttää? Sosiaaliset taidot nousevat esille, sillä työ on ennen kaikkea työskentelyä ihmisten parissa. Monet työt ovat projekteja, joissa työskennellään ryhmissä, joten tiimityöskentelytaidot ovat yhtä lailla tärkeitä. Työssä on oltava reipas, oma-aloitteinen ja yritteliäs, ja samoja ominaisuuksia edellytetään usein jo siinä, että työtä onnistuu saamaan. Ihmistuntemus ja tilannetaju nousevat arvoon arvaamattomaan, kun ollaan tekemisissä jatkuvasti uusien ihmisten kanssa uusissa tilanteissa. Työn hyvin suorittaminen edellyttää sitä, että osaa käyttäytyä tilanteen vaatimalla tavalla. Alan työt ovat myös jatkuvassa muutoksessa, joten on oltava jatkuvasti valmis oppimaan uutta ja osoitettava laaja-alaista kiinnostusta maailman asioihin.

Trendit: media muutoksessa

Mobiiliteknologian kehitys on ollut muokkaamassa media-alaa jo pitkän aikaa, mutta tämä kehitys jatkuu edelleen. Kuluttajat määräävät pitkälti itse, mitä ja minkälaista mediaa he haluavat kuluttaa, ja tarjonta on muokattava heidän tarpeidensa mukaan. Digitaalinen media ja sosiaalinen media ovat mukautuneet kiireisen ihmisen malliin kuluttaa mediasisältöä nopeasti ja kertaluonteisesti. Perinteiset joukkotiedotusvälineet eivät ole hävinneet mihinkään, mutta niiden asema on muuttunut ja osuus koko media-alasta pienentynyt. Perinteisessä toimittajan ammatissakin vaaditaan jo monipuolista osaamista eikä pelkkä taito tuottaa luettavaa tekstiä enää riitä. Lisäksi erilaiset live-lähetykset ovat kasvattaneet suosiotaan sekä sosiaalisen median kanavissa että uutiskanavilla. Uutta tietoa on jaettava nopeasti.

Yhtenä trendinä media-alalla näkyy myös koneoppiminen. Tekoälyn käyttö mediassa on kestänyt hieman kauemmin kuin monilla muilla aloilla, mutta läpimurtoa ollaan juuri tekemässä. Tekoälyä voidaan hyödyntää muun muassa datan käsittelyssä, jolloin voidaan määrittää tarkemmin esimerkiksi se, miten erilaisia kampanjoita kannattaa järjestää. Minkälainen otsikko saa lukijan klikkaamaan jutun auki? Mikä hetki on paras juuri kyseessä olevalle kampanjalle? Kun aiemmin näitä kysymyksiä on käsitelty lähinnä arvailuun perustuen, voidaan niissä nyt tukeutua tiukkaan dataan. Lisäksi ammattilaiselta voidaan tekoälyn avulla poistaa monia yksinkertaisimpia tehtäviä, kuten kalentereiden täyttöä tai muistutusten lähettämistä, jolloin aikaa jää enemmän varsinaiselle, ihmisälyä vaativalle työlle.

Media-alan haasteet Suomessa

Muuttuva maailma tuo haasteita sekä media-alan ammattilaiselle että median kuluttajalle. Siinä missä alan toimijan on pysyttävä kehityksen mukana ja pystyttävä tarjoamaan uusinta tietoa uusimmissa, osin sirpaloituneissakin viestintäkanavissa ja halutussa muodossa, on kuluttajan pystyttävä valikoimaan uutisvirrasta luotettavin tieto. Media-alan haasteet Suomessa liittyvätkin nimenomaan digitaaliseen murrokseen. Kuluttajille on annettava mediakasvatusta. Alan koulutus on pidettävä monipuolisena, mutta on panostettava myös jatkuvaan oppimiseen työn ohessa. Globaalissa maailmassa ja kansainvälisten toimijoiden vallatessa alaa on myös tärkeää vahvistaa kansallista mediaosaamista. Kaikille suomalaisille on taattava mahdollisuus kuluttaa mediaa omalla kielellä, mikä tarkoittaa myös vähemmistöjen huomioimista entistä paremmin.

Suomalainen media – yhteenveto

Työskentely media-alalla on usein hektistä ja edellyttää tekijältään kykyä sopeutua alati muuttuviin tilanteisiin. Ammattilainen on paitsi työnsä osaava myös halukas kehittämään itseään jatkuvasti uudistuvalla alalla. Media-ala on nopeaa, ja uutta tietoa tuotetaan koko ajan. Vaikka lukeminen ja sanomalehdet eivät ole hävinneet minnekään, suuri osa mediasta kulutetaan yhdellä sormen liu’utuksella. Tekoäly valtaa alaa myös mediassa. Tavallinen kuluttaja törmää siihen melkeinpä tietämättään monilla sosiaalisen median alustoilla, mutta se tarjoaa mahdollisuuksia myös sisällöntuottajille ja alan ammattilaisille. Sisältö voidaan kohdistaa oikeille kuluttajille, kun päätöksenteko perustuu kovaan dataan eikä tunteisiin. Kuluttajalta taas edellytetään entistä paremmin kykyä suodattaa ja poimia virrasta luotettavimmat tiedot.